Комплексні добрива NPK

НІТРОАМОФОСКА (АЗОФОСКА) 

Добриво – концентроване, азотно-фосфорно-калійне, гранульоване, випускається різноманітних марок із різним вмістом та співвідношенням елементів мінерального живлення: N:P:K = 16:16:16, 15:15:15 та інші. Головні елементи мінерального живлення містяться у формі водорозчинних та легкодоступних для рослин сполук: NH4H2PO4, (NH4),HPO4, NH4 NO3, NH4Cl, KCl, KNO3 , CaHPO4. Фосфор нітроамофоски більш рухомий у ґрунті, ніж фосфор суперфосфату, і легко засвоюється рослинами. Кожна гранула містить однакову кількість азоту, фосфору і калію, корисні речовини рівномірно розподіляються у ґрунті, переважаючи за цим показником тукові суміші. Фізіологічно нейтральне добриво. Ефективність удобрення нітроамофоскою підвищується при додатковому внесенні азотних добрив. Оптимальна норма внесення нітроамофоски під цукровий буряк 8-10 ц/га, під озиму пшеницю 5-8 ц/га. Восени вноситься 3-4 ц/га після зернових попередників, де солома використовується як добриво. Після інших (кращих) попередників норма осіннього внесення – не більше 1-2 ц/га. Краще використовувати нітроамофоску для ранньовесняного підживлення (3-5 ц/га) озимої пшениці по таломерзлому ґрунті. Дуже важливо для першого підживлення озимих замість селітри використати нітроамофоску на площах, де під основний обробіток не внесено фосфору і калію, або норма внесення цих добрив недостатня для формування програмованого врожаю.

ДІАМОФОСКА  

Добриво N:P:K = 10:26:26 висококонцентроване, гранульоване, містить знач­но менше вільних хімічних кислот порівняно з нітроамофосками, тому вважається хімічно нейтральним. Біогенні елементи мі­стяться у формах водорозчинних та легкодоступних рослинам сполук: NH4H,PO4, (NH)3HPO4, NH4NO3, NH4Cl, KC1, KNO3. Доцільно використовувати восени під озимі культури, ячмінь пивоварний та для підживлення цукрового, столового буряків, картоплі, овочевих культур в період вегетації. Діамофоску можна вносити поверхнево з наступним загортанням у ґрунт, але і найдоцільніше використовувати локально в ґрунт стрічковим спо­собом на глибину 8—10 см. Рекомендована середня норма внесення діамофоски мар­ки 10:26:26 під озиму пшеницю – 3 ц/га, під цукровий буряк 4-8 ц/га.

 СЕЛІТРА КАЛІЙНА (НІТРАТ КАЛІЮ) (N14, K46)

Концентроване азотно-калійне фізіологічно нейтральне добриво. Дрібний кристалічний порошок. Повністю водорозчинне добриво. Не містить солей (Сl і Na) і сполук важких металів. Азот у нітратній формі не випаровується, покращує поглинання інших катіонів (Са, Mg.). Нітрат калію є важливим джерелом поповнення рослин калієм. Придатний для всіх культур на всіх фазах розвитку. Співвідношення азоту та калію (1 : 3,5) в добриві дає змогу застосовувати його для живлення всіх сільськогосподарських культур, воно особливо ефективне на ґрунтах, які мають середній та підвищений рівень забезпечення сполуками фосфору. Краще застосовувати навесні, оскільки при внесенні восени нітратний азот, що міститься в добриві, вимивається за осін­ньо-зимовий період опадами в нижні шари ґрунту, що призводить до забруднення підґрунтових вод, і він стає майже недоступним для живлення рослин. Застосовується в системах живлення культур, чутливих до шкідливої дії хлорних калійних добрив. Рекомендується застосовувати у системі фертигації та для листкових підживлень. Використовується для позакореневого ли­сткового підживлення озимої пшениці в фазі колосіння у дозі 3-6 кг/га на об’єм робочого розчину 200-250 л води на гектар, а та­кож для приготування сумішей мінеральних добрив. Одне з кращих добрив для використання з крапельним зро­шенням. Для тепличних рослин до 0,5 % концентрації (50 г на 10 л води), для рослин відкритого ґрунту – 0,5-1,0 % концентрації (50-100 г на 10 л води).

КАЛЬЦІЄВА СЕЛІТРА (НІТРАТ КАЛЬЦІЮ, КАЛЬЦИНІТ) (N15, Ca26)

Фізіологічно лужне добриво, добре розчиняється у воді, гігро­скопічне. Містить водорозчинний кальцій, який легкодоступний для живлення рослин. Краще застосовувати на кислих дерново-підзо­листих ґрунтах. Характеризується швидкою дією навіть за несприятливих кліматичних умов: низька температура, надмірна вологість, посуха, низька рН. Використання кальцієвої селітри сприяє поглинанню іонів кальцію, магнію, калію та інших катіонів завдяки нітратному азоту, який входить до складу добрива. Висока ефе­ктивність кальцієвої селітри спостерігається при застосуванні локально в ґрунт на глибину 8-10 см, хоча виробничий досвід підтверджує непогані результати при внесені поверхнево. Втрати нітратного азоту добрива при використанні незначні. Основні агрохімічні особливості кальцієвої селітри: стимулює розвиток кореневої системи (активної зони корі­ння – кореневих волосків) та вегетативний ріст і розвиток сіль­ськогосподарських та декоративних культур (буряки цукровий, кормовий, столовий, картопля, ріпаки озимий та ярий, кукурудза зернова та силосна, соя, капуста, томати, огірки, квасоля, петруш­ка, яблуні, суниці, рози, хризантеми, гвоздики); поліпшує формування мембран та стінок клітин у рослин; активізує діяльність ферментів та обмін речовин у рос­линах; поліпшує процеси фотосинтезу, транспортування вуглевод­нів та засвоєння азоту у рослинах; підвищує стійкість рослин до стрес-факторів довкілля, гри­бкових та бактеріальних хвороб, які виникають через дефіцит ка­льцію – вершкова гниль помідорів, перців, побуріння м’якоті кар­топлі, гіркої ямковитості плодів яблук; поліпшує лежкість овочів та фруктів при зберіганні та транспортування; підвищує врожайність на 10-15 %, поліпшує товарний виг­ляд та смакові якості овочів та фруктів; фізіологічне лужне добриво (1 ц еквівалентний 0,2 ц СаС03), яке ефективне на кислих та солонцюватих ґрунтах. Кальцієва селітра також використовується для некореневого листкового підживлення в концентрації 0,5-2,0 %, особливо при появі симптомів дефіциту кальцію в рослинах. Висока ефектив­ність від позакореневого підживлення кальцієвою селітрою спостерігається в регіонах зі спекотним посушливим кліматом та високою сонячною інсоляцією. Рекомендується застосовувати на буряку, овочах, ріпаку, пшениці та ін. Не можна змішувати нітрат кальцію з добривами, що містять фосфати і сульфати. За вмістом азоту вона більш ніж в два рази поступається аміачній селітрі та в три рази сечовині (карбамід), але азот, внесений в аміачній та амідній формах, знижує надходження кальцію в тканини рослини, а в нітратній – підсилює. А кальцій, як будівельний матеріал, так само необхідний рослинам в початкові фази росту, як і азот. Тому найбільший ефект досягається від поєднання нітратного азоту і доступного рослинам кальцію, що забезпечує  ця Кальцієва селітра. Даний продукт використовується багатьма українськими тепличними господарствами. При приготуванні ними поживних розчинів для живлення  вегетуючих рослин, зауважень по розчинності  та по  іншими показниками від них не надходило.

НІТРАБОР (N15,5 Ca26, B0,2)

Унікальне добриво, яке являє собою кальцієву селітру, збага­чену бором, містить азот у нітратній формі, водорозчинні кальцій та бор. Добриво фізіологічно лужне, гранульоване. Нітрабор -спеціальне добриво, яке використовується для живлення культур, вибагливих до бору (буряк, ріпак, льон, картопля, соняшник, ку­курудза, бобові багаторічні трави, хміль, овочеві, плодові) та на грунтах із низьким вмістом доступного бору. Агрохімічні особливості Нітрабору: сприяє росту, розвитку генеративних органів, кореневої си­стеми та точок росту в рослин; підвищує стійкість культур до грибкових та бактеріальних хвороб; запобігає опаданню зав’язі плодів, появі гнилі серцевини, дуплистості буряків, розтріскуванню коренеплодів моркви та ін­шим хворобам, які виникають через дефіцит бору; підвищує на 10-15 % урожайність культур та поліпшує якість їх товарної продукції, збільшує вміст сахарози в коренеплодах цук­рових буряків і технологічний вихід цукру на цукрових заводах; застосовується локально в ґрунт або поверхнево на ранніх етапах розвитку та в другій половині вегетації залежно від біоло­гічних особливостей сільськогосподарських культур; проявляє високу ефективність на ґрунтах і торф’яно-ґрунтових субстратах із високим вмістом органічної речовини та на грунтах, де рН становить понад 6,6, що спостерігається після їх вапнування. Високоефективне добриво на ґрунтах з вмістом гумусу мен­ше 2 % та де вміст бору нижчий 0,1 мг/кг ґрунту. Рекомендовані середні норми внесення Нітрабору — 0,5-3 ц/га. Вноситься локально в грунт для прикореневого підживлення та поверхнево розкидним способом. Не рекомендується застосовувати Нітрабор для некореневого листкового підживлення та в системах крапе­льного поливу.

АМОФОС   (N12, P52)

Складне висококонцентроване азотно-фосфорне гранульоване добриво. Основним компонентом є однозаміщений фосфат амонію з домішкою двохзаміщеного фосфату амонію.  Сполуки азоту і фосфору, які містяться в добриві, є водо­розчинними (вміст водорозчинного моноамонійфосфату (NH4H2P04) – 85-90 %, а цитраторозчинного діамонійфосфату (NH4)2HPO4 – 10-15 %) і легкодоступними для рослин. Застосовується в системах удо­брення в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Фізіологічно кисле добриво. Застосовується під всі культури на всіх типах грунтів. Краще вносити при посіві і посадках, коли потрібно більше фосфору ніж азоту. Оптимальна норма внесення під озиму пшеницю 1-2 ц/га, під цукровий буряк – 2-4 ц/га, найкраще по стерні перед оранкою. Фосфор амофосу менше зв’язується ґрунтом, ніж фосфор суперфосфату. Ймовірно причиною цього є утворення амонію, який сприяє розчиненню фосфатів і перетворенню їх у більш доступні для рослин форми. В амофосі фосфор більш рухомий, ніж у суперфосфаті. Харак­тер перетворення амофосу в дерново-підзолистому грунті, значною мірою залежить від рівня його окультуреності. На кислих ґрунтах амофос як найбільш розчинна форма швидше за інші добрива ретроградував, що призводило до зниження вмісту в грунті мінеральних фосфатів та збільшення фракції органічного фосфору і недоступних фосфатів, порівняно з ґрунтом, удобреним суперфосфатом. Вапнування таких ґрунтів теж не зменшило обсягів ретроградації фосфору амофосу. На не­йтральних і слаболужних ґрунтах амофос забезпечує більш спри­ятливий фосфорний режим, порівняно з суперфосфатом.

РІДКІ КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА

Це розчини азоту та фосфору. Марка РКД 8-24-0 виготовляється на основі випареної ортофосфорної кислоти, а марка РКД 10-34-0 – на основі суперфосфорної кислоти. Аміачна форма азоту в добривах хімічно зв’язана з орто- та поліфосфорними кислотами і тому транспортується в негерметично закритій тарі та вноситься на поверхню ґрунту без одночасного загортання. В системі мінерального живлення РКД 10-34-0 можна використовувати із гербіцидами, макро- та мікродобривами, стимуляторами росту в одному робочому розчині, що, відповідно, підвищує агроекономі­чну ефективність інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Добриво вноситься також стрічковим спо­собом локально в ґрунт на глибину 8-10 см спеціальними машинами-рослинопідживлювачами. Застосовується у системах мінерального живлення всіх ґрунтово-кліматичних зон України. Доцільно застосовувати в зоні недостатнього зволоження та на карбонатних ґрунтах, насиченими основами, з лужним рН.

МОНОКАЛІЙ ФОСФАТ 

Це повністю водорозчинне добриво містить P2О5 52% та K2O – 34%. Це поєднання двох важливих елементів робить МКР найбільш концентрованим водорозчинним добривом. відсутність азоту в складі добрива дозволяє застосовувати МКР у всіх системах овочівництва. Крім того, МКР дуже підходить для листового підживлення Р і К, а також доведено його ефективність при боротьбі з грибними захворюваннями рослин (борошниста роса і т.д.) МКР – це високоякісне фосфорне добриво для фертигації та листкового підживлення. Підвищує врожайність та якість плодів і овочів унаслідок збільшення вмісту цукрів та вітамінів, покращує перезимівлю декоративних дерев і кущів. Основні переваги МКР: висока чистота добрива (Не містить домішок); МКР не містить солей (Cl і Na +) та іонів важких металів; повна розчинність: МКР являє собою вільно сипучий дрібний кристалічний порошок, який швидко розчиняється у воді; низька електропровідність МКР. Дуже зручний для листового підживлення завдяки низькому значенню електропровідності (0,7 мСм/см). Ризик опіку та скручування листя для листового підживлення дуже малий, що дозволяє виконувати обприскування при високих концентраціях; стабільність рН. Фосфор в МКР зберігається в розчині добрива, і залишається стабільним навіть при рН 4,5 і збільшує рухливість мікроелементів у грунті. МКР також стабілізує бакову суміш і збільшує ефективність обприскування пестицидами; чудове джерело фосфору і калію для фертигації та листкового підживлення. Застосовуваний в основному як джерело фосфору, МКР також служить джерелом поповнення грунту калієм, в той час як джерело азоту і його кількість можна вільно вибирати залежно від системи фертигації та фази розвитку рослин. Споживання азоту обмежено на певних стадіях розвитку рослин, коли його наявність небажана, наприклад, під час дозрівання плодів для деяких культур. Крім того, застосування МКР не створює проблем в умовах засолених або лужних грунтів завдяки низькому значенню електропровідності. При застосуванні добрива в якості додаткового, концентрація розчину повинна бути в межах 0,5-1,5 г/л. В залежності від температури води концентрація маточного розчину повинна становити 10-15%. Розрахунок кількості добрив встановлюється з дефіциту, головним чином фосфору (Р) і, частково, калію (К).  Листкове живлення завдяки низькому ризику опіку листя (низьке значення електропровідності 0,7 мСм / см і осмотичного тиску) і гарною сумісності з іншими добривами і пестицидами, а також стабільності рН, МКР може застосовуватися у високих концентраціях в якості листкового підживлення. Позакореневе підживлення допомагає підвищити стійкість рослин до деяких хвороб (борошниста роса) на початкових стадіях хвороби. Добриво МКР сумісно з більшістю пестицидів і добрив. Однак його не можна змішувати з препаратами, що містять кальцій і магній. Буферні властивості дозволяють МКР підтримувати розчин стабільним на рівні рН 4,5 що також збільшує ефективність застосування пестицидів. Найкращий час для обприскування – ранній ранок або вечір, коли температура найнижча. Високі температури і низька вологість сприяють підвищенню ризику пошкодження рослин розчинами, що розпилюються. Не рекомендується обробляти рослини в умовах дефіциту вологи. МКР дає гарні результати при обприскуванні проти борошнистої роси на виноградниках, огірках, яблунях, трояндах та  інших культурах.

МОНОАМОНІЙ ФОСФАТ

Повністю водорозчинне азотно – фосфорне добриво. Містить азот і фосфор у доступній, легкозасвоюваній для рослин формі: N (загальний) – 12% та P2О5 – 61 % (Р 27%). Високий вміст водорозчинного фосфору (61% P2O5) і помірно низьке значення рН (4,3-4,5) робить його більш безпечним порівняно з фосфатом сечовини. МАР рекомендований для використання на початку вегетаційного періоду, коли рослини найбільш чутливі до нестачі фосфору та їх слаборозвинена коренева система має низьку поглинаючу здатність. Негативні наслідки від нестачі фосфору в цей період не можуть бути виправлені наступним (навіть оптимальним) фосфорним живленням. Тому забезпечення рослин фосфором з початку вегетації має виключно важливе значення для росту, розвитку рослин і формування врожаю, хоча найбільше поглинання його відбувається в період інтенсивного росту вегетативних органів. МАР може бути використаний і на інших етапах розвитку рослин – у періоди бутонізації, цвітіння, формування плодів. Основні переваги МАР: концентроване добриво (61% P2O5, 12% N);  висока чистота добрива (не містить домішок) МАР не містить солей ( Cl – і Na +) та іонів важких; повна розчинність – 370 г / л при температурі 20 ° С. МАР являє собою вільно сипучий дрібнокристалічний порошок, який швидко і без залишку розчиняється у воді; низька електропровідність МАР (0,8 мСм/см);   стабільність рН. фосфор у МАР зберігається в розчині добрива і залишається стабільним, підкислює воду; чудове джерело фосфору й азоту для фертигації та листкового підживлення; зменшує вміст нітратів у овочах і картоплі. При застосуванні добрива концентрація розчину повинна бути в межах 0,5-2 г/л. Розрахунок кількості добрив проводиться за дефіцитом, головним чином, фосфору (Р) і частково, азоту (N). МАР чудово підходить для фертигації, позакореневого підживлення всіх рослин. Концентрація розчину для позакореневого підживлення: 1-3% (1-3 кг/100 л води), кратність обробок – 1-3 рази. Концентрація розчину для фертигації : закритий ґрунт: 0,01-0,05 % (0,1-0,5 кг/1000л води), відкритий ґрунт: 0,05-0,2 % (0,5-2 кг/1000 л води). Витрата добрив: Для овочів, картоплі – 3-5 кг/га ; для виноградників, плодових культур – 8-10 кг/га.

НІТРАТ МАГНІЮ  N9Mg

Повністю водорозчинне добриво для листкового підживлення в теплицях і відкритому ґрунті. Забезпечує потребу рослин в магнії в період вегетації. Норма внесення на зернових культурах і травах – 10-20 л у 400 л води на 1 га; на картоплі і коренеплодах – 6-10 л у 400 л води на 1 га; на овочевих культурах – 4 л у 400 л води на 1 га.

СУЛЬФАТ МАГНІЮ (КИЗЕРИТ) 

Сульфат магнію (MgSO4 * 7 H2O, магній сірчанокислий магній семиводний) – сіль магнію, що містить МgO – 16%, S – 12%. Цінне джерело магнію та сірки для сільськогосподарських культур. Водорозчинне добриво, як домішки містить Na20 (0,1 %), Cl (0,2 %), Fe (0,01 %), Мn (0,01 %). Сульфат магнію швидко і повністю розчиняється у воді. Не злежується. Не містить хлору. Легко змішується з водорозчинними добривами (крім солей кальцію) і пестицидами (після тесту на сумісність і фітотоксичність). Сульфат магнію ідеально підходить для застосування в овочівництві відкритого та захищеного ґрунту, при внесенні через будь-які системи поливу для проведення підживлення польових, овочевих, декоративних та інших культур. Гранульоване добриво, що рекомендується вносити під цук­ровий буряк (1,5-3,0 ц/га), кукурудзу (1,5-2,5 ц/га), картоплю (1,0-2,0 ц/га), льон-довгунець (1,0-1,5 ц/га). Використовують для основного внесення під овочеві (70-150 кг/га), польові (120-160 ц/га) і плодові (300-500 кг/га) та для підживлень – 30-50 кг/га раз у 10-20 днів. Листкове внесення проводять 1 раз у 3-4 тижні розчином 1,5-2 % під час вегетації. Швидко ліквідовує нестачу магнію у листках. Високоефективний – застосовується у нормі вдвічі нижчій, ніж сірчанокислий магній семиводний (епсоміт). Епсоміт (MgS04 х 7Н20) застосовується у 5%-ній концентрації, а кизерит (MgS04 х H2O) – у 2,5%-ній концентрації.